หน้าแรก ครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

Tenses (กาล)


Tense หรือ Verb Tenses
Tense หรือ Verb Tenses  เป็นรูปแบบของคำกริยาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับเวลาที่เกิดขึ้น ความต่อเนื่องของการกระทำ ความเสร็จสมบูรณ์ของการกระทำ  
I. รูปของ Verb Tenses
คำว่า Verb Tenses ตามไวยากรณ์เป็นการรวมกันระหว่าง 
 • Tense ซึ่งหมายถึงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งได้แก่   past ( อดีต ) present ( ปัจจุบัน )และ future ( อนาคต )
 • Aspect ซึ่งหมาย ถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงแล้วหรือยังดำเนินการอยู่  มี 2 รูปแบบ
  • จบลงแล้ว (Complete Tenses หรือ Perfect Tenses)   แสดงด้วย   Have + past participle   มี 3 รูป
   • Past Perfect
   • Present Perfect
   • Future Perfect
  • หรือยังดำเนินการอยู่  ( Incomplete หรือ Progressive หรือ  continuous )   แสดงด้วย  BE + ing   มี  3 รูป
   • Past Progressive
   • Present Progressive
   • Future Progressive
  Tenses ที่เหลือนอกจาก 2 รูปแบบข้างต้นได้แก่
  • Simple Tense มี 3 รูป
   • Simple Past
   • Simple Present
   • Simple Future
  • การรวมกันของ Complete และ Incomplete  Tenses
   • Past Perfect Progressive
   • Present Perfect Progressive
   • Future Perfect Progressive
เมื่อสรุปรวมแล้ว   Verb Tense มีทั้งหมด 12 รูป
Past tenses 4 รูป
Simple past
Past progressive
Past perfect
Past perfect progressive
I went
I was going
I had gone
I had been going
Present tenses  4 รูป
Simple present
Present progressive
Present perfect
Present perfect progressive
I go
I am going
I have gone
I have been going
Future tenses  4  รูป
Simple future
Future progressive
Future perfect
Future perfect progressive
I will go
I will be going
I will have gone
I will have been going
* หมายเหตุ   progressive  คือ  continuous
II. โครงสร้าง Verb Tenses ในประโยค
โครงสร้างพื้นฐานของTense ในประโยค positive sentence ประกอบด้วย
subject + auxiliary verb + main verb
auxiliary verb ใช้ในทุก tense    โดยใน simple present และ  simple past tenses นั้น auxiliary verb ใช้ในการเน้นความ     ตารางต่อไปนี้เป็นการแสดงโครงสร้างการใช้ Tense  ใน active voice.
structure
pastpresentfuture
auxiliarymain verb
simplenormalI workedI workI will work
intensivedobaseI did work*I do work*
perfecthavepast participleI had workedI have workedI will have worked
progressivebepresent participle -ingI was workingI am workingI will be working
perfectprogressivehave beenpresent participle -ingI had been workingI have been workingI will have been working

* I did work. ฉันทำงานจริงๆ ( เป็นการเน้น ) เช่นเดียวกับ I do work.
III. Verb Tenses กับ เวลา
เราจะต้องไม่สับสนระหว่างชื่อของ tense กับเวลา เช่น  present tense  ไม่ได้หมายถึง เวลาปัจจุบัน เสมอไป ตัวอย่าง
I hope it rains tomorrow. ฉันหวังว่าฝนจะตกพรุุ่งนี้
( rains เป็น present simple แต่ใช้ในความหมายเวลาในอนาคต )
หรือ   past  tense ไม่ได้หมายถึงเวลาในอดีตเสมอไป  ตัวอย่าง
If I had some money now, I could buy it . ถ้าฉันมีเงินเดี๋ยวนี้ ฉันจะซื้อมัน
(had เป็น past tense แต่่ใช้ในความหมายเป็นเวลาในปัจจุบัน )
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปการใช้ Verb Tenses ต่างๆกับ เวลา
TENSE
TIME
pastpresentfuture
Present Simplewant a cup of  coffee.leave tomorrow.
Shelikescoffee.
Present Continuousam having dinner.am taking my exam next month.
TheyarelivinginLondon.
Present Perfect
Simple
have seen that movie.have finished.
Present Perfect Continuoushave been playing tennis.
We have been working for four hours.
Past Simplefinished one hour ago.If she loved you now, she would marry you.If you came tomorrow, you would see her.
Past Continuouswas working at 2am this morning.
Past Perfect Simplehad not eaten for 24 hours.
Past Perfect ContinuousWe had been working for 3 hours.If I had been working now, I would have missed you.If I had been workingtomorrow, I could not have agreed.
Future SimpleHold on. I'll do it now.I'll see you tomorrow.
Future Continuouswill be working at 9pm tonight.
Future Perfect Simplewill have finished by 9pm tonight.
We will have been married for ten years next month.
Future Perfect ContinuousThey may be tired when you arrive because they will have been working.
In 30 minutes, we will have been working for four hours.


.........................................................................

                      เพื่อการเรียนรรู้ ขอขอบคุณ....
Credit : http://ict.moph.go.th
widgeo.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น