หน้าแรก ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

Simple Past (อดีตกาล)

Simple Past

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการใช้  Past tenses  ทั้ง 4 รูปคือ Simple Past ,Past progressive,Past perfect,และ Past perfect progressive

 1. Simple Past
โครงสร้าง
Subject
+   main verb
( past form)  
+ main verb (base form )    or
+   auxiliary verb
( did )
+ main verb (base form )
ประธาน + กริยาช่อง 2   หรือ  กริยาช่วย  ( did ) + กริยาหลัก ช่อง 1
ดังตัวอย่าง
ประธานกริยาช่วยกริยาหลัก
+Iwentto school.
Youworkedvery hard.
-Shedidnotgowith me.
Wedidnotworkyesterday.
?Didyougoto London?
Didtheyworkat home?
การใช้
 • ใช้ past simple  กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมีคำแสดงอดีตอยู่ด้วยเสมอ เช่น  yesterday, last week,  in 1997, when I was young , ago, the other day , in the past,  this morning เป็นต้น
  The car exploded at 9.30am yesterday.
  She went to the party last night.
  We did not hear the telephone this morning.
  She fell asleep a few minutes ago.
 • ใช้กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นประจำในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการกระทำเช่นนั้นแล้ว มักจะมีคำแสดงอดีต และคำแสดงความบ่อยหรือความเป็นประจำด้วย
  lived in Bangkok for 10 years.
  The Jurassic period lasted about 62 million years.
  He walked to school every day last year.
  When I was young I used to get up early in the morning
หมายเหตุ  ในการเล่าเรื่องโดยปกติจะใช้ simple past tense และอาจใช้ past continuous tense เพื่อให้เห็นสถานการณ์ขณะนั้น  ดังตัวอย่างการเล่าเรื่องต่อไปนี้
"The wind was howling around the hotel and the rain was pouring down. It was cold. The door opened and James Bond entered. He took off his coat, whichwas very wet, and ordered a drink at the bar. He sat down in the corner of the lounge and quietly drank his..."
2. Past  Progressive
โครงสร้าง
Subject
auxiliary verb
(  was,were ) 
+main verb 
( present participle )
ประธาน +   กริยาช่วย  ( was,were ) + กริยาหลัก + ing
ดังตัวอย่าง
ประธานกริยาช่วยกริยาหลักช่อง 1+ing
+
IwaswatchingTV.
+
Youwereworkinghard.
-
He, she, itwasnothelpingMary.
-
Wewerenotjoking.
?
Wereyoubeingsilly?
?
Weretheyplayingfootball?
การใช้
 • ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต   โดยมีเวลาในอดีตกำกับ
  I was working at 10pm last night. 
  They were not playing football at 9am this morning.
  What were you doing at 10pm last night?
 • ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ( Past Progressive ) ก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น ( Simple Past)    มักมีคำเชื่อมประโยค when, while ,as
  What were you doing when he arrived?
  She was cooking when I telephoned her.
  We were having dinner when it started to rain.
 • ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยไม่ระบุว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน ใช้ Past Progressive ทั้ง2 ประโยค
  was studying while he was making dinner.
  While Ellen was reading, Tim was watching television.
 • ใช้ลอยๆ กับเหตการณ์เดียวได้ในกรณีที่มีคำบอกช่วงเวลากำกับไว้ในประโยค  หรือใช้ในการเล่าเรื่อง
  was writing all day yesterday.
  " James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."
หมายเหตุ  เปรียบเทียบการใช้   Simple Past  และ Past Progressive
Last night at 6 p.m., I ate dinner.
(เมื่อวานนี้ ฉันเริ่มรับประทานอาหารเย็น 18.00 น.)

Last night at 6 p.m., I was eating dinner.
(เมื่อวานนี้ตอน18.00น.  ฉันกำลังอยู่ระหว่างการรับประทานอาหารเย็น .)
3. Past Perfect
โครงสร้าง
Subject
auxiliary verb
(  had )
+ main verb
( past participle )
ประธาน +   กริยาช่วย  ( had ) + กริยาหลักช่อง 3
ดังตัวอย่าง
ประธานกริยาช่วยกริยาช่อง 3
+
Ihadfinishedmy work.
+
Youhadstoppedbefore me.
-
Shehadnotgoneto school.
-
Wehadnotleft.
?
Hadyouarrived?
?
Hadtheyeatendinner?
การใช้
 • ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 อย่างเกิดขึ้นในอดีต  อย่างหนึ่งเกิดก่อนอีกอย่างหนึ่ง
  เหตุการณ์การณ์ที่เกิดก่อน ใช้ Past Perfect
  เหตุการณ์ทเกิดภายหลังใช้ Simple Past

  I wasn't hungry. I had just eaten.
  They were hungry. They had not eaten for five hours.
  didn't know who he was. I had never seen him before.
  The train had left when we arrived .
 • ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาจุดหนึ่งในอดีต
  Jane had never seen lion until yesterday
  By 1985, I had taught that class for ten years.
ตัวอย่างการใช้งาน     คุณไปที่สถานีรถไฟตอน 09.15 น. . เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟแจ้งคุณว่า
"You are too late. The train has left." คุณมาสายไป รถไฟออกไปแล้วครับ
ภายหลังคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังดังนี้  "We were too late. The train had left."
หมายเหตุ   การใช้ Past Perfect นี้   มีการใช้ในเรื่องของประโยคคาดคะเน สมมติ หรือประโยคแสดงความปรารถนา และใน indirect speech อีก ซึ่งจะได้มืรายละเอียดในบทต่อๆไป

4. Past Perfect Progressive
โครงสร้าง
Subject
auxiliary verb
(  had)
+  auxiliary
(been)
+main verb
( present participle )
ประธาน +   กริยาช่วย  ( had ) + กริยาช่วย ( been ) + กริยาหลัก+ing
ดังตัวอย่าง
subjectauxiliary
verb
auxiliary
verb
main verb
+
Ihadbeenworking.
+
Youhadbeenplayingtennis.
-
Ithadnotbeenworkingwell.
-
Wehadnotbeenexpectingher.
?
Hadyoubeendrinking?
?
Hadtheybeenwaitinglong?
การใช้
 • มีหลักการใช้เช่นเดียวกับ Past Perfect  ต่างกันเพียงใช้ Past perfect Progressive เมื่อต้องการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดก่อน เช่น
John was very tired. He had been running( เน้นว่าได้มีการวิ่งอย่างต่อเนื่อง )
I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. ( เน้นว่าได้มีการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง )
My car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time.
Had the pilot been drinking before the crash?
เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect  และ Past perfect Progressive
Past Perfect :  He had slept for three hours when we called him up.
Past perfect Progressive : He had been sleeping for three hours when we called him up.
ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน  แต่ในประโยคที่สองเป็นการเน้นว่า มีการนอนอยู่ตลอดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect Progressive  กับ Past Progressive
Past Progressive:  I was reading when my roommate returned.
Past Perfect Progressive :I had been reading for an hour when my roommate returned.

มีความหมายต่างกันคือ
ประโยคแรก ในขณะที่ฉันกำลังอ่านอยู่ เพื่อนร่วมห้องกลับมา
ประโยคที่สอง  ฉันได้อ่านมาแล้ว 1 ชั่วโมงและหยุดอ่านก่อนที่เพื่อนร่วมห้องจะกลับมา

เพื่อการเรียนรรู้ ขอขอบคุณ....
         Credit : http://ict.moph.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น